وب سرویس ساپک

مستندات و نمونه کد وب سرویس REST

مشاهده مستندات وب سرویس REST
<?php
$data = array(
          'from' => '3000XXXX',
          'to' => ['09XXXXXXXXX', '09XXXXXXXXX'],
          'text' => 'Salam'
);
$payload = json_encode($data);

$curl = curl_init();
//curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://api.sapak.me/v1/messages",
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  CURLOPT_POSTFIELDS => $payload,
  CURLOPT_HTTPHEADER => array("Content-Type:application/json", "-X-API-KEY: YOUR API KEY")
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
curl_close($curl);

if ($err) {
          echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
          echo $response;
}
?>
      using (var client = new HttpClient())
      {
          var data = new
        {
          from = "3000XXXXXX",
          to = new string[] { "0912XXXXXXX", "0911XXXXXXX" },
          text = "Test",
        };
          string url = "https://api.sapak.me/v1/messages";
        client.DefaultRequestHeaders.Add("-X-API-KEY", "YOUR API KEY");                
          var content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(data), Encoding.UTF8, "application/json");

          var httpResponse = client.PostAsync(url, content).GetAwaiter().GetResult();
          string responseJson = httpResponse.Content.ReadAsStringAsync().GetAwaiter().GetResult();

          if (httpResponse.IsSuccessStatusCode)
        {
          var results = JsonConvert.DeserializeObject<IEnumerable<dynamic>>(responseJson);
          foreach (var entry in results)
          {
          long smsId = entry.id;
          int status = entry.status;
          }
        }
          else
        {
          var errorObject = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseJson);
          string errorMessage = errorObject.message;
        }
import requests
url = "https://api.sapak.me/v1/messages"

payload = "text=Salam&from=3000XXXX&to=09XXXXXXXXX"
headers = {'X-API-KEY': "YOUR API KEY"}

response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers)
print(response.text)

مستندات و نمونه کد وب سرویس SOAP

دانلود مستندات وب سرویس SOAP
<?php
          $username='XXXXXXXX';
          $password='XXXXXX';
          $sendNumber='XXXXXXXXXX';
          $message='test';
          $mobiles=array();
          array_push($mobiles,'09XXXXXXXXX');
          $client=new SoapClient("https://api.sapak.me/soap/smsService.svc?singlewsdl");
          $params=array('username'=>$username,'password'=>$password,
          'senderNumber'=>$sendNumber,'recipientNumbers'=>$mobiles,'message'=>$message,'saveType'=>1);
          $result=$client->sendMessage($params);
?>
در ویژوال استودیو بر روی پروژه خود کلیک راست کنید و گزینه Add Service Reference را انتخاب نمایید. آدرس وب سرویس ساپک که در مستندات آمده را در بخش مربوطه وارد نمایید. ویژوال استودیو کدهای لازم را برای شما تولید می کند و با نمونه کد زیر می توانید از وب سرویس استفاده نمایید.

SmsServiceClient smsService = new SmsServiceClient();
string[] result = smsService.SendMessage("USERNAME", "PASS", "3000XXXX", new string[] {"09XXXXXXXXX", "09XXXXXXXXX"}, "TEST", 1);
import zeep

username = 'username'
password = 'password'
sendNumber = 'senderNumber'
message = "test"
mobiles = ["09XXXXXXXXX", "09XXXXXXXXX"]
params = {'username': username, 'password': password, 'senderNumber': sendNumber, 'recipientNumbers': mobiles,'message': message, 'saveType': 1}
url = "https://api.sapak.me/soap/smsService.svc?singlewsdl"

client = zeep.Client(wsdl=url)
client.service.SendMessage(**params)

توجه: در صورتی که سرعت و کیفیت ارسال برای شما اهمیت دارد، پیشنهاد ما استفاده از خطوط 3000 هست.