وب سرویس ساپک
مستندات وب سرویس REST
نمونه کدهای وب سرویس REST
      using (var client = new HttpClient())
      {
        var data = new
        {
          from = "5000XXXXXX",
          to = new string[] { "0912XXXXXXX", "0911XXXXXXX" },
          text = "Test",
        };
        string url = "https://api.sapak.me/v1/messages";
        client.DefaultRequestHeaders.Add("-X-API-KEY", "YOUR API KEY");                
        var content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(data), Encoding.UTF8, "application/json");

        var httpResponse = client.PostAsync(url, content).GetAwaiter().GetResult();
        string responseJson = httpResponse.Content.ReadAsStringAsync().GetAwaiter().GetResult();

        if (httpResponse.IsSuccessStatusCode)
        {
          var results = JsonConvert.DeserializeObject<IEnumerable<dynamic>>(responseJson);
          foreach (var entry in results)
          {
            long smsId = entry.id;
            int status = entry.status;
          }
        }
        else
        {
          var errorObject = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseJson);
          string errorMessage = errorObject.message;
        }


مستندات وب سرویس SOAP
نمونه کدهای وب سرویس SOAP
<?php
	$username='XXXXXXXX';
	$password='XXXXXX';
	$sendNumber='XXXXXXXXXX';
	$message='test';
	$mobiles=array();
	array_push($mobiles,'09XXXXXXXXX');
	$client=new SoapClient("https://api.sapak.me/soap/smsService.svc?wsdl");
	$params=array('username'=>$username,'password'=>$password,
	'senderNumber'=>$sendNumber,'recipientNumbers'=>$mobiles,'message'=>$message,'saveType'=>1);
	$result=$client->sendMessage($params);
?>
در ویژوال استودیو بر روی پروژه خود کلیک راست کنید و گزینه Add Service Reference را انتخاب نمایید. آدرس وب سرویس ساپک که در مستندات آمده را در بخش مربوطه وارد نمایید. ویژوال استودیو کدهای لازم را برای شما تولید می کند و با نمونه کد زیر می توانید از وب سرویس استفاده نمایید.

SmsServiceClient smsService = new SmsServiceClient();
string[] result = smsService.SendMessage("USERNAME", "PASS", "5000XXXX", new string[] {"09XXXXXXXXX", "09XXXXXXXXX"}, "TEST", 1);
import zeep

username = 'username'
password = 'password'
sendNumber = 'senderNumber'
message = "test"
mobiles = ["09XXXXXXXXX", "09XXXXXXXXX"]
params = {'username': username, 'password': password, 'senderNumber': sendNumber, 'recipientNumbers': mobiles,'message': message, 'saveType': 1}
url = "https://api.sapak.me/soap/smsService.svc?wsdl"

client = zeep.Client(wsdl=url)
client.service.SendMessage(**params)

توجه: در صورتی که سرعت و کیفیت ارسال برای شما اهمیت دارد، پیشنهاد ما استفاده از خطوط 3000 هست.